STOMI OCH SEX - Hur stomiopererade upplever sex och fysisk intimitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elsa Gometz; Hanna Flodin; [2023-03-16]

Nyckelord: Stomi; sex; fysisk intimitet; patienterfarenhet;

Sammanfattning: Bakgrund: Idag lever cirka 35 000 personer med stomi i Sverige vilket är en stigande siffra. Att leva med stomi kan ha en stor påverkan på flera aspekter i livet, varav en central del är sex och fysisk intimitet. Intimitet ses som ett av de mest grundläggande behoven hos en människa och att få stöd och information om sexuell hälsa är en mänsklig rättighet. Inom vården är det väsentligt med ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna vara lyhörd inför identifieringen av patientens individuella resurser och behov. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur stomioperarade upplever sex och fysisk intimitet. Metod: Studiedesignen för denna uppsats är en litteraturöversikt. Det innebär att relevant forskning för det undersökta syftet inhämtades genom strukturerad datainsamling. Resultat: Vid sammanställning av resultatet framkom fyra huvudsakliga teman för stomipatienter i relation till sex och fysisk intimitet, dessa teman är: förändrad kroppsbild, nedprioritering av sex, partnerns roll och påverkan och hjälp/stöd från vården. Slutsats: Denna studie visar att sex och fysisk intimitet kan vara en påfrestande aspekt för många personer med stomi. Många stomibärare upplever en försämrad kroppsbild, oro och rädsla kring att bli avvisade samt fysisk smärta och obehag som begränsar deras sexliv. Resultatet pekar också på en brist när det kommer till information rörande eventuella sexuella komplikationer efter en stomioperation. Detta överensstämmer med att sjuksköterskor ofta själva upplever att de har begränsade kunskaper inom sexuell rådgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)