Skolk. Elevers röster från fyra gymnasieprogram.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Uppsatsen intresserar sig för aktiviteten skolk: hur elever spenderar den tid som frigörs och hur handlingen motiveras. Vidare granskas skolk i relation till elevers skolvardag. Detta undersöks empiriskt genom semistrukturerade intervjuer med gymnasieelever på fyra olika program, vilka valts ut i syfte att skapa en variation i materialet med avseende på programtyp, kön, social bakgrund och etnicitet. Materialet analyseras med begrepp hämtade från Basil Bernsteins och Pierre Bourdieus teorier. Uppsatsens resultat presenteras i form av fyra huvudteman, vart och ett kopplat till ett visst gymnasieprogram. En central slutsats är att skolk inte kan betraktas som något entydigt; i de olika temana framträder skolket som en handling med skiftande betydelse och motiv. Studien visar även att skolket grundar sig i och formas av den lokala skolkontexten, och att det som sådant bör betraktas som ett pedagogiskt eller skolrelaterat fenomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)