”Jag tror att alla upplever stress” : – En studie om studenters upplevelser av stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att få en förståelse för vilka aspekter av stress det finns bland studenter som läser fristående kurs på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet. Studien undersöker hur studenter upplever stress samt vilken omfattning inre och yttre stressorer påverkar studentens studieliv. Studien tillämpar först en kvalitativ metod som sedan följs av en kvantitativ metod. Studien nyttjar två olika förhållningssätt, inledningsvis är studien induktiv och sedan kompletteras studien deduktivt. Studien består av nio kvalitativa intervjuer där fyra informanter representerar enheterna CSN, Studentbostäder, Studenthälsan samt Studievägledning vid Linköpings Universitet och fem informanter är studenter som läser fristående kurs på Linköpings Universitet. Studien består även av en enkätundersökning av 72 informanter som är studenter som läser fristående kurs på Linköpings Universitet. Studiens resultat är uppdelade i en kvalitativ och en kvantitativ del för att sedan analyserats och diskuterats i relation till varandra. I resultatet framgår att det både finns yttre samt inre stressorer som bidrar till att en student som läser fristående kurs upplever stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)