Sociala faktorers påverkan på köpintention : En kvantitativ undersökning på hedoniskt värde inom spelet League of Legends

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Flera olika typer av virtuella produkter växer i popularitet och värde i människors ögon. Inomden digitala spelvärlden spenderas en hög andel pengar på virtuella produkter som inte har ettfunktionellt syfte. Syftet med denna uppsats är att undersöka om sociala faktorer kan påverkaköpintentionen i digitala spel genom sin relation till hedoniskt värde. Denna studie användersig av en kvantitativ metod och tvärsnittsdesign i form av enkäter. Enkäterna har spriditsgenom relevanta medier samt kedjeurval. Resultatet analyseras med en PLS-SEM analys föratt se om det finns ett förhållande mellan sociala faktorer och hedonism. Denna uppsatsförsöker besvara frågan: “Bidrar sociala faktorer till att skapa hedoniskt värde i virtuellaprodukter?”. Resultatet visar på att sociala band och social identitet relaterat till spelet ärpositivt relaterat till att skapa ett hedoniskt värde och på så sätt öka köpintentionen. Theory ofconsumtion value undersöker vilka värden som ligger bakom de val av köp konsumenter gör.Teorin används som grund i denna uppsats och har hjälpt till att skapaundersökningsmodellen samt styrka hypoteserna via begreppen emotionellt och socialt värde.Viktiga fynd är att ålder, kön och tid inte har någon påverkan på hedoniska värdet. Hedonisktvärde, social identitet och sociala band visades ha ett lågt instämmande i undersökningen.Trots detta blev slutsatsen att det finns ett signifikant samband mellan de sociala värdena ochhedoniskt värde. Detta bekräftar hypoteserna i uppsatsen. Resultatet i denna studie bidrar tilllitteraturen genom att undersöka relationen mellan utvalda konsumtionsvärden ochköpintentionen till virtuella produkter. Informationen som uppsatsen ger kan hjälpa företag attförstå faktorer som kan uppmuntra till köp av virtuella produkter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)