DEN KULTURBÄRANDE KÄMPEN Representationen av samer i fem svenska tidningar under 2015.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Jeff Nordmark; [2016-09-08]

Nyckelord: urfolk; samer; representation; minoriteter; nyhetsvärdering; press;

Sammanfattning: Examensarbete: 15 hp Program: Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt/2016 Handledare: Britt Börjesson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 58 (inklusive referenser och bilagor) Antal ord: 13 968 Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur samerna representeras i fem svenska tidningar under 2015. Teori: Nyhetsvärdering, representation, underkastelse. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Denna undersökning utgår från 143 texter med samiskt huvudfokus i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, Östersunds-posten, Dagens Nyheter, Metro och Aftonbladet. Resultat: Samerna syns framför allt i landsortstidningar från norra Sverige. Det dominerande temat i artiklar med samiskt huvudfokus var sociala frågor, kultur och näringsliv. Nyhetsrapporteringen är konflikt- och probleminriktad. Personer med samisk bakgrund syntes och hördes inte i lika stor utsträckning som personer med icke-samisk bakgrund i tidningarna. De var heller inte representerade på ett lika nyanserat sätt som icke-samer. Samer förekom mest i pressen som personer med anknytning till kultur, medan icke-samiska personer tog elitroller, så som politiker och företrädare för myndigheter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)