Polarisering i Reality-tv -- En innehållsanalys av Anna Anka vs Maria Montazami

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Polarisering i Reality-tv - En innehållsanalys av Anna Anka vs Maria Montazami Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C, MKVK01 Termin: HT 2011:3 Författare: Daniel Falkman & Mikaela Lundberg Handledare: Johan Jarlbrink Syfte: Syftet med studien är att analysera och presentera hur Anna Ankas och Maria Montazamis personligheter, i Reality-tv serien Svenska Hollywoodfruar, är uppbyggda och framställs på TV och i pressen. Metod: De metoder som legat till grund för studien är en kvalitativ innehållsanalys av de första tre tv-avsnitten av Svenska Hollywoodfruar samt en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar skrivna i anknytning till de datum då avsnitten sändes. Teori: De teorier som studien tagit avstamp från är Zygmunt Baumans teori om konsumtion, mediesemiotik och binära oppositioner, Erving Goffmans teori om roller, fasader samt framträdanden. Slutsatser: De resultat vi har kommit fram till i studien är att programmet Svenska Hollywoodfruar är väldigt redigerat. Producenterna har lagt till effekter och klippt i materialet vilket gjort att de binära oppositionerna blivit tydligare i framställningen av Anna Anka och Maria Montazami. Vi har kommit fram till att konsumtion och materialism har en central roll i Anna Ankas framställning och identitetsskapande, medan Maria Montazamis framställning och identitetsskapande verkar bygga mer på relationer och familj. Sammanfattningsvis hade inte Anna Anka skapats till den hon ”är” utan Maria Montazami och Maria Montazami hade inte skapats till den hon ”är” utan Anna Anka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)