Varumärkesinriktad positionering : en fallstudie av ICAs&Nordeas etablering i Estland

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Bland annat ett stundande EU-inträde och en stark ekonomisk tillväxt har bidragit till att Estland utvecklats till att bli en mycket intressant marknad för svenska företag. För att företag ska klara sig långsiktigt i konkurrensen på den estniska marknaden krävs en tydlig positionering av dess varumärke. ICA och Nordea är två företag med starka varumärken på den svenska marknaden, vilka dessutom är etablerade på den estniska marknaden.

Syfte: Syftet är att jämföra ICAs respektive Nordeas varumärkespositionering i Sverige och Estland för att utröna om det krävs en anpassning av denna vid en nyetablering i Estland.

Avgränsningar: Vi behandlar enbart respektive fallföretags kärnverksamhet. Inga kulturella aspekter kommer att beröras. Genomförande: Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer inom respektive företag.

Resultat: Fallföretagens respektive varumärkespositionering är relativt standardiserad. Dock anpassas företagens strategier något efter rådande marknadssituation i Estland.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)