Hur uppfattar individer att arbetslöshet påverkar hälsa och välbefinnande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Tidigare studier visar att arbetslöshet har negativ påverkan på individens hälsa och välbefinnande och att en minskning av ekonomin är en av de starkaste orsakerna som kan leda till isolering, stress och frustration. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse om hur individens upplever arbetslöshet och hur detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Undersökningen utgick utifrån en kvalitativ studie där respondenterna var 11 individer både män och kvinnor mellan 25-55 år, och arbetslöshetsperioden varierade mellan 1 till 9 månader. Respondenterna intervjuades ca 20 minuter med semistrukturerade frågor. Den fyra temana som var centrala i denna undersökning var: negativ påverkan på familj och hem, känsla av utanförskap, känsla av maktlöshet och psykisk ohälsa. Resultaten visade att respondenterna lever i en konstant osäkerhet på grund av minskning av ekonomi, känslan av hopplöshet dyker upp bland sysslolösa och att familjemedlemmar drabbas. De olika undertemana gav bättre förståelse kring respondenternas vardagssituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)