Ledarskap i banksektorn : En studie i ledarskap och prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning   Datum: 2020-06-08   Nivå: C-uppsats    Institution: EST – Ekonomi, Samhälle & Teknik, Mälardalens Högskola.   Författare: Sebastian Beyermann (95/08/08), Ida Bohm (95/08/17), Cornelia Petersen (96/03/08)   Titel: Ledarskap i banksektorn - En studie i ledarskap och prestation    Handledare: Kerstin Nilsson   Nyckelord: Ledarskap, prestation, bank, HRM, mål   Frågeställningar:

    Vilka faktorer i sitt ledarskap anser chefer inom banksektorn främja deras medarbetares arbetsprestation? Vilka faktorer i ett ledarskap anser chefer inom banksektorn kan hämma deras medarbetares arbetsprestation?    Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vilket typ av ledarskap som är gynnsamt med avseende på arbetsprestation inom banksektorn.    Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. Insamlingen av primärdata har skett genom semistrukturerade intervjuer. Studiens sekundärdata är baserad på vetenskapligt granskade artiklar inom uppsatsens forskningsämne. Studiens teori, bakgrund samt problemformulering är baserade på både primärdata och sekundärdata.    Slutsats: Den transformativa ledarskapsstilen upplevs genomgående som den mest använda och rekommenderade ledarskapsstilen för att främja arbetsprestation. Strategisk resultathantering kan användas som konkurrensfördel och som ett redskap i ledarskap för att främja arbetsprestation. Tydlighet i mål och visionen hos organisationer är faktorer som behöver kommuniceras med tydlig sammankoppling till varje enskild medarbetare för att skapa framgång för organisationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)