Att höras genom bruset : En fallstudie om hur ett bioteknikföretag inom cancerindustrin implementerar sin produkt på en marknad med hög konkurrens

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Syftet med fallstudien är att undersöka hur bioteknikföretaget agerar på en marknad med flertalet stora aktörer som tillsammans skapar ett brus som är svårt att höras genom samt kartlägga hur bioteknikföretaget agerar på den komplexa marknaden. Syftet är även att skapa en helhetsbild över bioteknikföretaget och deras strategiska beslut samt nästkommande steg. För att genomföra fallstudien på bioteknikföretaget användes en kvalitativ metod där tre semistrukturerade intervjuer genomfördes på företaget. Därefter samlades sekundärdata in inom de uppkomna teman från empirin. Det insamlade materialet bearbetades sedan i en analys för att underbygga slutsatserna. Forskningsfrågor: - Hur ser bioteknikföretagets situation ut som helhet och hur har deras tidigare beslut påverkat det nuvarande utgångsläget? - Hur kan bioteknikföretagets situation beskrivas i den nuvarande innovationsteorin? - Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för bioteknikföretagets fortsatta affärsutveckling och implementering på marknaden? Slutsats: - Bioteknikföretaget har gått från att ha en innovativ produkt utan avgränsningar till att bli en entreprenöriell aktör med tydliga strategier. - Den kritiska framgångsfaktorn för bioteknikföretaget var när uppfinnaren insåg sina begränsningar och lämnade över ansvaret till nuvarande VD. - Bioteknikföretaget genomgår en innovationsprocess och är nu i en implementeringsfas. - Övergripande utmaningar har varit finansiella, företagets storlek och att höras genom bruset som uppstår på marknaden. - Väsentliga aspekter uteblev i uppstartsfas vilket har påverkat bioteknikföretagets utveckling. - Det går att ifrågasätta dagens innovationsprocesser då de är inte är fullständiga. - Det finns en del utvecklingsmöjligheter för bioteknikföretaget dock är de begränsade då de till stor del efterföljer det teorin redogör. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)