E-handel och dess påverkan på andrahandsaktörer - ur ett fastighetsägareperspektiv : Strategier för att motverka en negativ trend

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrunden till problemet ligger i att internet har möjliggjort handel via nätet. Då e-handlare har lägre kostnader har de kunnat sänka sina priser, vilket lett till lägre marginaler för den traditionella handeln. E-handel upplevs också som mer tidseffektivt av många, vilket medfört ett förändrat konsumtionsmönster bland konsumenter. Därmed har e-handeln utmanat den traditionella handeln både gällande tid- och kostnadseffektivitet, vilket resulterat i en lägre efterfrågan på kommersiella handelsytor. När efterfrågan minskar uppstår problem för flera andrahandsaktörer, däribland fastighetsägarna. Främst då butikerna är fastighetsägarnas hyresgäster. Fastighetsägarna riskerar därmed att drabbas av högre vakansgrad, vilket direkt påverkar deras kassaflöden och potentiellt även indirekt fastighetsvärdet. Då fastighetsbolag är vinstdrivande kan de tillämpa strategier för att effektivt uppnå sina mål. Uppsatsens syfte är att utforska vilka strategier fastighetsbolag använder sig av för att hantera och möta de nya utmaningar som e-handeln presenterar.  För att uppnå studiens syfte kommer e-handelns påverkan identifieras genom befintlig litteratur samt genom att studera tidigare forskning kring strategier och strategiförändring. Därefter med hjälp av en kvalitativ studie identifiera individuella fastighetsbolags strategier för att möta den eventuella påverkan e-handel har på dessa. Empirin i denna studie har samlats genom sex semistrukturerade intervjuer. Därefter har respondenternas svar kodats och analyserats. Studien är avgränsad till fastighetsbolag som har majoriteten av sitt fastighetsbestånd i Sverige, och som hanterar fastigheter som inrymmer detaljhandel. I studien kan flertalet slutsatser dras. Den första är att alla fastighetsbolag upplever att e-handeln påverkar branschen i sin helhet. De menar framförallt att e-handeln bidrar till stor osäkerhet. Däremot upplever inte alla att det påverkar deras eget bestånd. Ytterligare en slutsats som kan dras är att alla fastighetsbolag har en positiv inställning till framtiden trots e-handelns introduktion. När det gäller deras strategier ser ingen av fastighetsägarna att de behöver ändra dem på grund av e-handeln. Merparten av fastighetsbolagen har däremot tagit till åtgärder som visar på att de jobbar med klustringsstrategi. Studien visar också att alla fastighetsbolag använder sig av diversifiering.  Nyckelord: E-handel, fastighetsbolag, andrahandsaktör, fastighetsägare, strategi, utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)