Vem får jobbet? : En studie om de kompetenser som efterfrågas för yrket inköpsassistent

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

I den här uppsatsen undersökts det hur rekryteringsprocessen av inköpsassistenter ser ut i teori och praktik och vilka kompetenser yrket efterfrågar. Ämnet är aktuellt då yrkesrollen som inköpsassistent är svår att definiera och teori har påvisat att rekrytering försvåras av det faktum. Det kan i sin tur leda till felrekryteringar som kan ge stora konsekvenser i ett företag. Ämnet är också relevant då förändringar inom modebranschen har påverkat yrkesrollerna inom branschen i hög takt vilket resulterat i att samma yrkesroll har olika innebörd på olika företag. Förändringar ställer högre och delvis helt nya krav på rekryterare inom branschen. Samtidigt har det inte påträffats någon definition av rollen som inköpsassistent. Studiens syfte är därför att klargöra vilka kompetenser som eftersöks för att bli anställd som inköpsassistent. Studien utreder frågeställningen: Vilken kompetens efterfrågas i yrkesrollen som inköpsassistent? Rekryteringsprocessen kommer också undersökas i studien. Utifrån frågeställningen och syftet gjordes en kvalitativ undersökning där rekryterare och inköpare intervjuades genom semistrukturerade intervjuer om rekrytering av inköpsassistenter. Urvalet bestod av sju modeföretag från Sverige och Norge. Data från intervjuerna transkriberades och presenterades i en resultatdel. Studiens resultat presenteras inom följande teman: Rekryteringsprocessen, Social rekrytering, Felrekrytering, Konkret kompetens och Abstrakt kompetens. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att yrkesrollen skiljer sig mellan olika företag och att det faktum att rollen är odefinierad påverkar rekryteringen och kan delvis bidrar till felrekrytering. Vidare visar resultatet att det finns både abstrakta och konkreta kompetenser som stämmer in på flertalet av företagen och därför kan bidra till en del av definieringen av yrkesrollen som inköpsassistent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)