Varför emitterar inte fler svenska företag högavkastande obligationer?

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning:

Marknaden för så kallade ”High Yield Bonds” – högavkastande obligationer – har under det senaste årtiondet genomgått en remarkabel utveckling, särskilt i Europa. Ett ökat antal ”non-investment grade”-företag söker strategiskt att emittera dessa obligationer för att finansiera sina verksamheter, vare sig detrör sig om upprätthållandet av betalningsströmmar till leverantörer, anställda eller andra intressenter; kapitalanskaffning; företagsförvärv; refinansiering av lån; eller andra företagsrelaterade aktiviteter. Trots denna utveckling är marknaden för högavkastande obligationer i Sverige jämförelsevis liten. Följaktligen söker denna studie svara på varför så få högavkastande obligationer idag emitteras på den svenska marknaden. Våra resultat visar att den svenska finansmarknaden karaktäriseras av starka och långsiktiga relationer mellan företag och banker vilket effektivt reducerar företagens behov av alternativa finansieringskällor. För det andra, om vi betraktar den förhållandevis lilla volym svenska företag söker emittera, är inte många företag i den position att kunna emittera obligationer i de summor som för närvarande efterfrågas av investerarbasen. För det tredje tycks det också existera en kulturell faktor bland marknadsaktörerna; en tendens att undvika att verka på företagsobligationsmarknaden. Till sist har också en djupgående kunskapsbrist som alla marknadsaktörer tycks uppvisa ytterligare försvagat spridningen av högavkastande obligationer. Givet de snabba förändringarna finansbranschen genomgår idag, främst en konsekvens av de senaste årens kris och de efterföljande regleringarna som kommit till stånd, kommer banker, företag och investerare vara tvungna att förändra sitt beteende. Dessa förändringar kommer förmodligen innebära att obligationer – och särskilt högavkastande obligationer – blir en mer attraktiv lösning och kommer förmodligen att innebära att företagsobligationsmarknaden på sikt till sist etablerar sig i Sverige så som är fallet i resten av Europa och USA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)