Marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om hur annonser på sociala medier påverkas av färger

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Annonsering i sociala medier blir allt vanligare i takt med att digitaliseringen utvecklas,därmed blir det en viktig del för företag att tänka kring annonsernas utformning. Medhjälp av färger i annonseringen på sociala medier kan det förändra konsumentens syn påprodukten eller annonsen. Studiens syfte var att få djupare förståelse för hur företagarbetar med färger i annonser på sociala medier. För att få svar på syftet använde vi ossav frågeställningarna “Hur och på vilket sätt påverkas konsumenter av färger i annonserpå sociala medier?” och “Hur mycket tenderar företag att tänka på färger när depublicerar en annons i deras sociala medier?” Det används en deduktiv forskningsansatsmed en kvalitativ metod. Den empiriska datan insamlades med hjälp av intervjuer av fyraföretag där respondenterna arbetade med sociala medier inom företagen. Studien visadeatt företag arbetar med färger på deras annonsering för att få varumärkesigenkänningsamt skapa en känsla hos kunden. Vidare visade studien att företagen inte har lång tid påsig att uppmärksammas av kunderna på sociala medier, utan de använder färger somfångar kundens intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)