Omnes historiae pars sunt : Om den surrealistiska historieskrivningen i Maja Lundgrens Pompeji

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Alexandar Bobic; [2017]

Nyckelord: Maja Lundgren; Surrealism; Historia;

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar Maja Lundgrens Pompeji (2001). Uppsatsen undersöker dels arvet i romanen från den surrealistiska traditionen, ger en kort historik över surrealismen och visar vilka drag från den som finns i romanen. Uppsatsen undersöker också romanens relation till den historiska romangenren samt ger en överblick över genren. Det klargörs också hur man bör förstå surrealismen och den historiska romanen i konjunktion med varandra. Med denna förståelse av romanen undersöks sedan hur historieskrivning görs i romanen. Detta både genom att se till genomgående generella drag i romanen samt nedslag i specifika sektioner som är representativa för romanen i stort. Resultatet av undersökningen visar att den surrealistiska tekniken ger upphov till en historieskrivning som karaktäriseras av holism och demokratisering, en syn på historien som yrkar på alltings lika vikt för förståelse av historien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)