Människan bakom såret: patienters upplevelser av trycksår- en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Trycksår är en vanlig komplikation som innebär lidande för den som drabbas samt dess omgivning som personal och anhöriga. Trycksår är ett smärtsamt och livshotande hälsoproblem som främst drabbar sängliggande och rullstolsburna patienter på vårdinrättningar eller i hemmet. Trycksår är ett sår som uppkommit efter upphävd blodförsörjning som ett resultat av tryck. Sjuksköterskor har en ledande roll i att åtgärda trycksår och ska arbeta förebyggande för att minska risken för trycksår. Sjuksköterskor förväntas att arbeta för att upprätthålla en säker vård och för att minska onödigt lidande hos patienter. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att ha trycksår. Metod: Studien utfö rdes som en litteraturstudie av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysen utfö rdes som en kvalitativ innehå llsanalys. Resultat: Sammanställningen av datamaterialet genererade tre teman och åtta kategorier. Dessa visar att trycksår är påfrestande då det gäller patienters liv såväl fysiskt och psykologiskt som socialt. Trycksårs fysiska påfrestning visar sig genom obehag, smärta och sömnstörning. Psykologisk belastning på patienter omfattar negativa känslor som ilska, sorg, ångest och oro. Sociala begränsningar på patienter innefattar begränsningar i det dagliga livet och den isolering som trycksårssmärta, lukt och läckage orsakar. Vidare har trycksår en förändring av patienters självbild och kroppsuppfattning. Konklusion: Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i att upprätthålla en personcentrerad och säker vård av patienter med trycksår genom att samverka med patienter samt genom att utföra anpassade omvårdnadsåtgärder. Det finns bristfällig kontinuitet i vården och upplevda negativa attityder från vårdpersonal som påverkar personcentrerad vård negativt. En patient med trycksår kanske upplevs som en ledsen, irriterad, stressad eller upprörd person med mycket speciella krav och förväntningar. Men under ytan och bakom såret finns en människa som genomgår mycket lidande som är relaterat till den inverkan som trycksåret har på människan såväl fysiskt, psykologiskt som socialt. Det behövs fler studier om ämnet för att öka kunskapen hos sjuksköterskor och vidare behöver riktlinjer och rutiner kring vården av trycksår uppdateras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)