Missbruk - en familjeangelägenhet. En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie handlar om vilka erfarenheter och upplevelser som anhöriga till missbrukare kan ha. Den visar också hur ett missbruk påverkar en hel familj och hur den anpassar sitt liv i vardagen. Den visar att det kan finnas ett stort behov av stöd till anhöriga och att det faktisk finns stödformer. Vi har även undersökt om de anhöriga vill och kan ta del av det behandlingsarbete som finns kring en missbrukare. Undersökningen har gjorts med halvstrukturerade intervjuer där två anhöriga förmedlade sina erfarenheter och fyra personer som var behandlingspersonal från varsin enhet också fick dela med sig av sitt perspektiv. De anhöriga hade fått hjälp via de behandlingsenheter som ingick i undersökningen. De teorier som låg till grund för analysen var systemteori och teori om skuld och skam. Vi fann att det fanns mycket material om hur en anhörig påverkas vid ett missbruk, såsom att en familj kan utveckla ett kontrollerande beteende och att en familj kan bli mer isolerad från sin omgivning. Känslor av skuld och skam var mycket omtalat. Vi fann vidare att det fanns olika uppfattningar om de anhöriga kan vara en del av det behandlingsarbete som pågår kring en missbrukare. Frågan är om de anhöriga kan vara en påtryckare för missbrukaren att genomföra ett behandlingsprogram eller om den anhöriga har påverkats så mycket av det missbruk som finns i familjen att det inte finns några krafter kvar för att stödja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)