Tillvaratagandet av flerspråkiga elevers språkliga och kulturella bakgrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur verksamma lärare för yngre åldrar hanterar flerspråkiga elevers språkliga och kulturella mångfald i undervisningen och vilka faktorer som ligger till grund för deras didaktiska val. Genom systematiska sökningar utifrån ett par urvalskriterier och avgränsningar valdes tio studier ut för presentation i kunskapsöversikten. De utvalda studierna som utgör kunskapsöversiktens resultat visar att verksamma lärare hanterar den språkliga och kulturella mångfalden på ett väldigt varierat sätt i undervisningen. En del lärare använder flerspråkigheten som en resurs i undervisningen medan andra vittnar om att flerspråkigheten inte tas hänsyn till. Studierna tydliggör även att lärares kompetens och attityder är två faktorer som påverkar hur lärare i de yngre åldrarna utformar sin undervisning. Slutligen diskuteras tillvaratagandet av flerspråkiga elevers bakgrund utifrån ett professionsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)