Sexuella övergrepp bland unga jämnåriga : En kvantitativ studie om förekomst, bakgrundsfaktorer och psykisk hälsa bland svenska ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp av jämnåriga

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Sexuella övergrepp är ett omfattande folkhälsoproblem som för med sig stora samhällsekonomiska kostnader samtidigt som det får en rad allvarliga psykosociala hälsoproblem för offren. I Sverige är den mest utsatta gruppen unga tjejer och majoriteten av sexuella övergrepp bland unga begås av jämnåriga förövare. Trots det saknas forskning kring sexuella övergrepp bland unga jämnåriga. Studien syftar därför till att studera förekomst, bakgrundsfaktorer och hälsoaspekter av utsatthet för sexuella övergrepp av en jämnårig och undersöka om det förekommer könsskillnader gällande olika hälsoaspekter.   Metod: Studien är en tvärsnittsstudie som baseras på datamaterial som samlades in till den nationella kartläggningen ”våld mot barn 2016”, med ett deltagarantal på 4741 elever (ca 15-17 år).  Studien presenterar beskrivande statistik som prevalenser och korsanalyser (Chi-2-test). Binära logistiska regressioner har gjorts för att analysera om utsatthet för sexuella övergrepp av jämnårig är relaterat till specifika bakgrundsfaktorer samt olika hälsoaspekter. Till sist justerades bakgrundsfaktorer och hälsoaspekter genom multivariata logistiska regressionsanalyser för att kontrollera för kön, boendesituation, funktionsnedsättning, föräldrarelaterade faktorer, födelseland och familjeekonomi. Resultat: Nästan var tredje flicka och knappt var tionde pojke har utsatts för sexuella övergrepp av en jämnårig. De bakgrundsfaktorer som är starkt relaterade till sexuella övergrepp av jämnårig är att vara flicka, ha en funktionsnedsättning, ha en förälder med egna problem och att inte bo med båda sina föräldrar. Var femte elev som hade utsatts för sexuella övergrepp av en jämnårig var samtidigt multiutsatt. De som utsatts för sexuella övergrepp av jämnåriga hade sämre utfall i alla hälsoaspekter än de som inte utsatts för det och alla hälsoaspekter var vanligare hos flickor jämfört med pojkar. Slutsats: Majoriteten av alla typer av sexuella övergrepp begås av en jämnårig samtidigt som sexuella övergrepp av jämnårig sågs ha oberoende effekt på mental hälsa. En femtedel av de som utsatts för sexuella övergrepp av jämnårig är dock multiutsatta och behöver uppmärksammas mer då tidigare forskning visat att den här gruppen är extra sårbar och drabbas av psykisk ohälsa i större utsträckning än de som inte är multiutsatta. Den här studien har bidragit med kunskap om en grupp som tidigare inte har studerats enskilt och den här nya kunskapen kan komma till användning i det våldspreventiva arbetet på alla nivåer i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)