Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med HIV : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: HIV är en obotlig sjukdom som gör att kroppens immunförsvar bryts ner. Att möta och vårda personer med HIV kan ses som en utmaning för sjuksköterskor eftersom det är en grupp människor som är stigmatiserade och diskriminerade i samhället. Idag finns mer kunskap att en diagnos inte är lika med en dödsdom vilket var fallet på 1980-talet när de första fallen av HIV rapporterades. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med HIV. En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2009–2020 analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Fyra kategorier framkom i resultatet som presenteras med brödtext. Resultatet ger insikt i vad sjuksköterskor upplever som svårt och utmanande men även vad som skapar positiva känslor och stolthet i yrkesutövningen. Betydelsen av att ha kunskap och medkänsla för att kunna utföra en personcentrerad vård lyfts fram i resultatet. Kunskap och medkänsla är viktigt för att kunna utföra en personcentrerad vård, för att komma förbi hinder som förutfattade meningar och stigmatisering. Vården utvecklas hela tiden, därför är det viktigt för sjuksköterskor att hålla sig uppdaterade med den nyaste kunskapen. Även betydelsen av att som sjuksköterskor arbeta i team för att stärka varandra till att kunna utföra en bra vård på personnivå

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)