Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. Könsstympning innebär delvis eller total borttagning av de yttre könsorganen, eller annan skada på de kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl och klassas utifrån fyra olika huvudtyper beroende på hur mycket av kvinnans könsorgan som avlägsnas. I och med det mångkulturella samhället vi lever i idag är det inte ovanligt att personal inom hälso- och sjukvård i Sverige möter kvinnor som är könsstympade. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning. Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där tio vetenskapliga artiklar analyserades. Analysen resulterade i fyra kategorier: att den sexuella hälsan begränsas, att livet präglas av ett fysiskt och ett psykiskt lidande, att könsstympning är nödvändigt för att accepteras och att mötet med sjukvården återspeglas av att känna sig annorlunda. Genom att öka kunskapen kring ämnet hos hälso- och sjukvårdspersonal skulle dessa kvinnor kunna få bättre omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)