Vilket pris avgör vad du handlar? : En kvantitativ jämförande studie av krympflations påverkan på försäljning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Konsumtionsbeteende är idag en viktig undersökningspunkt för att med säkerhet kunna genomföra implementeringar av nya policys inom konsumentpolitiken. Både klassiska nationalekonomiska teorier och beteendeekonomiska teorier används för att beskriva och förutsäga dessa beteenden, men det saknas undersökningar på deras faktiska kopplingar till olika typer av prissättning. Denna uppsats har gjort ett försök till att undersöka vilken påverkan en förändring i pris genom en förändring i paketstorlek har på efterfrågan. Den har även försökt ge en analys till om de förändringar som noteras är kopplade till beteendeekonomi eller klassisk nationalekonomisk teori. Med hjälp av en vanlig tidstrendsanalys tillsammans med en interrupted-time-series-analysis har försäljningstrenderna för försäljning i KG för två substituerande produkter skapats och jämförts. Dessa fastställer att förändringens påverkan framförallt stämmer överens med teorier gällande beteendeekonomi men att sambandet mellan en förändring i försäljningsnivå och en förändring i paketstorlek inte är säkerställt. Analyserna gjorda i denna studie blir därför inte fastställda och möjligtvis otillräckliga för att besvara den fråga som ställts. Jag som författare vill därför uppmana till att flera utvecklande studier inom ämnet bör utföras för att säkerställa möjliga resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)