Processbarhetsteorin – och sen då? : En studie av bisatsutvecklingen hos flerspråkiga gymnasieelever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser och förtjänster i bisatserna. Resultatet visar en fortsatt inlärningsgång efter att nivå fem i processbarhetsteorin har uppnåtts. Denna består av användning av fler relativsatser, samt flera olika och mer markerade bisatsinledare och föregångsverb, men även av ökad placering av bisatser på fundamentsplats samt en större säkerhet i att koncentrera språket med hjälp av olika typer av strykningsformationer och reduktioner. Samtidigt visar resultatet att inlärarna trots en hög språklig nivå ännu inte automatiserat varken alla steg i processbarhetsteorin eller övriga avancerade språkdrag och att en möjlig förklaring är att en mer avancerad konstruktion i ett led, kan leda till misstag vad gäller enklare konstruktioner i ett annat led.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)