Medarbetare och chefers attityder till ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Författare: Martin Hallberg; [2020]

Nyckelord: attityder; ledarskap; medarbetare; chefer;

Sammanfattning: Organisationer där personal delar förståelse av olika organisatoriska aspekter har visat sig få positiva organisatoriska utfall inom olika områden, till exempel inom områden som arbetsmiljö och inlärningsklimat. Forskning har efterfrågat studier av olika personalgruppers preferenser till ledarskap. Syftet med enkätstudien var att undersökahur medarbetare och chefer ser på ledarskap och specifikt om grupperna uppvisar skillnader. De tre aspekter av ledarskap för vilka skillnader i attityder undersöktes var ledarstil (transformativ, transaktionell), chefsutveckling (ledarutveckling, ledarskapsutveckling) och fortbildning (UGL, värdegrundsbaserad, shibboleth). Metoden var en kvantitativ enkätstudie med ett i huvudsak bekvämlighetspräglat urval bestående av 69 personer. Data samlades in genom en online enkät. Designen och analysen fokuserade på att identifiera vilka ledarskapsattribut i de tre olika aspekternasom var önskade samt att se om grupperna medarbetare och chef skiljde sig åt i sina skattningar. Resultatet visade att medarbetare och chefer på det valda företaget överlag var ganska överens. Båda grupperna ansåg att transformativt ledarskap var mer önskvärt än transaktionellt, samt att värdegrundsbaserade ledarskapsutbildningar var mer intressanta än andra fortbildninssalternativ. En skillnad fanns mellan grupperna och det var att cheferna uppskattade ett transformativt ledarskap mer än vad medarbetarna gjorde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)