GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling av endometriosutlöst smärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Johanna Johansson; [2020]

Nyckelord: Endometrios; Elagolix;

Sammanfattning: Bakgrund: Endometrios är en kronisk benign östrogenberoende sjukdom som karaktäriseras av tillväxt av endometrioslesioner utanför livmodern. Sjukdomen kännetecknas av smärta. Det finns inget botemedel till sjukdomen, utan syftet med behandlingen är att minska symptom och lindra smärtan. Idag erbjuds drabbade kvinnor bl.a. kombinerade hormonella preventivmedel, gestagen eller gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)-agonister, i kombination med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och paracetamol. En annan tänkbar behandling mot endometrios är GnRH-antagonisten Elagolix. Läkemedlet blockerar GnRH-receptorn vilket leder till hämmad frisättning av luteinisierande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH), och därmed minskas frisättning av könshormonet östrogen. Syfte: Syftet med arbetet var att utvärdera GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling mot endometriosutlöst smärta. Metod: Denna litteraturstudie är baserad på fem randomiserade kontrollerade vetenskapliga artiklar (RCT) som hämtats från den medicinska databasen PubMed. De sökord som använts är ”elagolix” och ”endometriosis”. Resultat: Elagolix blockerar omedelbart GnRH-receptorn oberoende av dos. Som svar på detta minskas nivåerna av LH och FSH, och därmed minskas frisättningen av östrogen. FSH-nivåerna minskar långsammare än LH. Högre dosering sänker LH-nivåerna under en längre period. Tiden för maximal plasmakoncentration (Tmax) uppnås inom 0,5-1 timme. Den optimala dosen Elagolix för behandling mot endometriosutlöst smärta är 150 mg en gång dagligen i maximalt tjugofyra månader, eller 200 mg två gånger dagligen i maximalt sex månader. Behandling med Elagolix leder till förlust av benmineraldensiteten (BMD). Ökad dos och behandlingslängd leder till ökad BMD reducering. Biverkningsfrekvensen vid behandling med Elagolix är hög. De låga östrogen-nivåerna resulterar i menopaus-liknande symptom. Slutsats: Denna litteraturstudie tyder på att Elagolix minskar östrogenfrisättningen och där med minskar endometriosutlöst smärta. Behandling med Elagolix bör ske under maximalt tjugofyra månader p.g.a. BMD-förlust. Studierna kring Elagolix är få, och samtliga studier är finansierade av läkemedelsföretag som deltagit i utvecklingen av läkemedlet. Ytterligare studier behövs med objektiv synvinkel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)