Sjuksköterskans roll vid främjandet av fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Personer med psykisk ohälsa är predisponerade för ett antal somatiska sjukdomar och beräknas ha en förkortad livslängd. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att motivera patienter till en aktiv livsstil samt ta hänsyn till basala och specifika omvårdnadsbehov, både fysiska, psykiska och sociala. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll vid och patientens upplevelse av fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa. Studien som genomförts är en litteraturstudie med integrerad analys som baserats på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att sjuksköterskor är mest lämpade för att motivera personer till fysisk aktivitet. Ett antal barriärer som hindrar både patienter och sjuksköterskor från att motivera och utföra fysisk aktivitet identifierades. Några av dessa är ekonomi, tidsbrist och brist på motivation. I resultatet framkom även att fysisk aktivitet lindrar psykiska symtom samt skapar möjligheter till social interaktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)