Sponsring : En kvalitativ studie om hur elitidrottsföreningar i Umeå arbetar med sponsring

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Oskar Johansson; Rivia Oliveira; [2009]

Nyckelord: Sponsring; Marknadsföring; Varumärke;

Sammanfattning:

Denna uppsats kommer att behandla ämnet sponsring, sett ur ett föreningsperspektiv. Sponsring är idag ett viktigt ekonomiskt stöd i idrottsverksamheten och för dess utveckling. När vi som författare tänker sponsring tänker vi på affärer, avtal, marknadsföring, hjärta, samarbete och stöd. Vårt intresse inom sport samt marknadsföring har lett oss till vårt ämnesval. Av egna erfarenheter vet vi hur svårt det är att få ekonomiskt stöd från företag utan att ha en väl förberedd strategi.

 

Sponsringen har utvecklats de senaste 20 åren från en välgörenhet till ett givande och tagande mellan idrottsföreningar och företag. Företagen vill marknadsföra sig själva genom att synas i samband med idrottsklubbar, idrottsprofiler och olika events. Företagen har en tydlig strategi för hur de ska göra detta men hur arbetar elitidrottsföreningar med sponsring? Syftet med studien är att undersöka samt identifiera vad idrottsföreningarna i Umeå har för sponsringsstrategier samt om dagens finanskris påverkar deras ekonomi.

 

Genom att utföra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra elitidrottsföreningar i Umeå vill vi ge läsaren en inblick i hur de arbetar med sponsring. Vi har intervjuat Umeå IK, Umeå FC, IFK Umeå badminton och IKSU Innebandy för att få olika åsikter gällande sponsringsarbete. Vi valde dessa för att de syns i media och har olika förutsättningar gällande sponsringsarbete.

 

Slutsatserna som vi drog av vår studie var att samtliga respondenter arbetar olika med sponsring. Vi fann även att det fanns vissa framträdande strategier som idrottsföreningarna använde sig av. Alla idrottsklubbarna var beroende av det ekonomiska stödet som sponsringen genererade, men de strävade ändå efter att ha sponsorer som stärkte det egna varumärket, hälften av respondenterna hade tackat nej till sponsorer och de övriga skulle kunna tacka nej till sponsring av företag som kunde vara skadliga för det egna varumärket.

 

En annan sak som vi fann intressant var att alla idrottsklubbar ville bygga ett nätverk av sponsorer, vissa hade en mer utvecklad strategi för hur de skulle göra för att lyckas med denna strategi men alla ville utveckla detta.

 

Slutligen så visade studien att det var endast en förening som sa att de inte påverkades negativt av dagens ekonomiska läge. Enligt dem själva berodde det på att de hade lagt ner mycket energi och arbete på sponsringen i år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)