Det gränslösa arbetets påverkan på upplevda stress hos svenska arbetstagare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Dagens samhälle präglas idag av en digitalisering då utvecklingen inom teknologi, såsom smarta telefoner och laptops, bara fortsätter att öka. Nämnda utveckling har medfört, bland annat att arbetstagare kan genom en smartphone, laptop eller dylikt arbeta var och när som helst, vilket ger möjlighet att arbeta oberoende av tid och rum. Det traditionella kontoret har genom detta kommit att ta nya former, och arbetstagare är varken bundna till en fysisk arbetsplats eller en fast arbetstid. Ett fenomen som idag kommit att kallas för “gränslöst arbete”, då privat- och arbetsliv flutit ihop på grund av att gränserna mellan dessa luckrats upp. Syftet med studien var att ta reda på det gränslösa arbetets påverkan på hälsan i form av stress hos svenska arbetstagare och studera hur deras bakgrund som exempelvis kön spelar en roll för hur det gränslösa arbetet påverkar stressen hos arbetstagaren, samt vilken som löper högst risk för stress. För att mäta det gränslösa arbetets påverkan på stress hos arbetstagare har krav-, kontroll- och stödmodellen använts. Tidigare forskning har visat att det föreligger skillnad mellan hur arbetstagare påverkas av stress, framförallt könsskillnader. Vidundersökningen av detta användes kvantitativ metod och en enkät kom att utformas enligtfrågeformulären Swedish Demand Control Support Questionnaire (DCSQ) som är baserad på krav-kontroll-stödmodellen, och Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) vilkenbland annat innefattar uppfattningen av organisatorisk arbetsmiljö. Resultaten visar att det fanns ett starkt samband mellan en arbetstagares upplevda stress och det sociala stöd denne ges, då majoriteten av statistiska skillnader framkom för de enkätfrågor som berörde det sociala stödet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)