Att leva med diabetes typ 1 som ung : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som drabbar flera människor i hela världen. Orsaken till uppkomsten av diabetes typ 1 beror på att mängden betaceller är kraftigt reducerande. Behandlingen består av administrering av läkemedel (insulin) och egenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa unga patienter med diabetes typ 1. Ungdomsåren kan vara en förvirrande period och att vara sjuk som tonåring med många sjukhusvistelser kan vara utmattande. Syfte: Syftet var att beskriva unga personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metod: Den valda metoden är en litteraturöversikt som ger en helhetssyn över det specifika området. Fribergs modell användes under analysprocessen. Resultat: Resultatet sammanfattades i tre kategorier; upplevelsen av att få diagnosen diabetes typ 1, olika former av vardagliga problem i olika delar av världen och upplevelser av diabetes i vardagen. Sammanfattning: Diabetes mellitus typ 1 medför livsstilsförändring för ungdomar och påverkar dem på många olika sätt. Sjukdomen kräver konstant behandling av egenvård vilket kan vara betungande, ett exempel som ungdomarna upplevde jobbigt var att ständigt behöva tänka på blodsockernivåerna. En sjukdom som är livslång kan innebära mycket lidande för ungdomarna. Diabetes mellitus typ 1 är både utmatning men även lärdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)