"Fröken säger att alla får vara med!" : En studie om barns tillträdesstrategier i pågående lekar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Författare: Emelie Berntsson; Lovisa Blom; [2020]

Nyckelord: Lek; förskolan; tillträdesstrategier;

Sammanfattning: Bakgrund: I förskolan är lek en stor del av barnens sociala liv och det blir viktigt för barnen att kunna tolka varandras leksignaler. William A. Corsaro utformade begreppet tillträdesstrategier. Dessa strategier använder barn som verktyg för att ta sig in i en pågående lek. Studien är skriven utifrån Corsaros teorier om kamratkulturer och på vilket sätt barn tar sig in i dessa kulturer med hjälp av tillträdesstrategier. Vårt intresse till barns tillträde i lekar uppstod när vi letade litteratur till en vetenskapskurs och stötte på begreppet tillträdesstrategier. Vår nyfikenhet växte och vi ville veta mer om just barns tillträde i pågående lekar. På så sätt uppkom denna observationsstudie. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur barn i åldern 3–5 år i förskolan tillträder i den fria leken och få en djupare förståelse och insikt om vad tillträdesstrategierna har för betydelse för barns kamratkulturer. Metod: Kvalitativ observationsstudie med icke-deltagande observationer. Vi har använt oss av begrepp som analysverktyg. Dessa begrepp är: tillträdesstrategier, kamratkultur, interaktionsutrymme, makt och exkludering. Resultat: Resultatet visar att barn ingår i kamratkulturer i förskolan. I dessa kulturer finns det normer och regler om makt och status. Barnen är i sina kamratkulturer måna om det interaktionsutrymme de befinner sig i och skyddar det från barn som försöker ta sig in i dessa. Vi fann att barn skyddar sina interaktionsutrymmen genom att exkludera barn verbalt eller genom att ignorera. För att ta sig in i en pågående lek använder sig barn av tillträdesstrategier och barn som får motstånd prövar nya strategier för att få tillträde. Resultatet visar också att barnen utövar makt för att ha kontroll över samspel eller för att visa hög status i barngruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)