Metoder för att reducera patienters oro och ångest vid magnetkameraundersökningar: Förbättring av patientupplevelsen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Magnetkameraundersökningar är en allt mer växande bilddiagnostisk metod som innefattar en högteknologisk miljö. Magnetkamerans miljö består av starka magnetfält och höga ljudnivåer som kan uppfattas som skrämmande. Vid magnetkameraundersökningar placeras patienten på en smal brits som förs in magnetkamerans tunnel som kan upplevas som ett trångt utrymme. Det är vanligt förekommande att patienter uppfattar magnetkamerans miljö och undersökningsförfarande som obehaglig, vilket kan ge upphov till oro och ångest. Konsekvenser av patientens upplevelser av obehag kan leda till att magnetkameraundersökningen uteblir. Röntgensjuksköterskans roll innefattar att lindra patientens obehag och lidande vid radiologiska undersökningar och arbeta för hälsofrämjande åtgärder. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa metoder för att reducera patientens oro och ångest vid magnetkameraundersökningar. Metod: Metoden för studien var en strukturerad litteraturöversikt där kvalitativa och kvantitativa artiklar kvalitetsgranskats och analyserats. Resultat: Studiens resultat belyser metoder som kan reducera patienters oro och ångest i samband med magnetkameraundersökningar. Resultatet av studien delades in i två huvudkategorier av metoder som kan tillämpas innan och under själva magnetkameraundersökningen. Metoderna som belystes i studiens resultat berörde hur information om undersökningsförfarandet kan framföras, god kommunikation i vårdmötet, sederingsalternativ och metoder som kunde påverka patientens sinnen och tankar vid magnetkameraundersökningen. Slutsatser: Sammanfattningsvis framgick det att olika metoder finns för att reducera patienters oro och ångest i samband med magnetkameraundersökningar. Metoderna som framgår i studiens resultat är varierande och ger möjlighet för anpassning utefter patienternas ångestnivå och personliga behov. Genom att ha standardiserad information kombinerat med anpassningsbara metoder efter patientens behov och önskan, kan röntgensjuksköterskan upprätthålla en personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)