Minimilöner i hela EU? En analys av kommissionens direktivförslag om ett införande av tillräckliga minimilöner, dess fördragsgrund och effekt på nationell rätt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker reglering kring minimilöner på EU-nivå, särskilt i ljuset av direktivförslaget om tillräckliga minimilöner som presenterades 2020 men som ännu inte antagits. Direktivet presenteras och därefter undersöks vilken fördragsgrund ett sådant förslag kan genomföras på, samt dess påverkan på svensk lönereglering. Direktivförslaget gäller för samtliga medlemsstaters olika lönemodeller, men är mer ingripande för länder med lagstadgad minimilön. För svensk del har direktivet få artiklar med en stor påverkan, utan direktivet är snarare till för att främja modeller som den svenska. Angående fördragsgrund så är slutsatsen i uppsatsen att det efter anpassningar i direktivet är möjligt att genomföra detta på grunden socialpolitik och förbättrade arbetsförhållanden, trots ett uttryckligt undantag för reglering på löneförhållanden. Detta i enlighet med den praxis som finns på området. Alternativa tillvägagångssätt, såsom fördragsgrunden ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kan vid behov användas om regleringen ska antas i en mer bindande form. Avsaknad av vägledning och praxis för denna grund gör dock tillvägagångssättet osäkert. Andra fördragsgrunder undersöks också, men då riskerar oanade följder att uppkomma, samt för den så kallade flexibilitetsgrunden så krävs enhällighet i rådet. En undersökning av svensk lönereglering ges också i uppsatsens senare del. Här framkommer att det främst är upp till arbetsmarknadens parter att reglera dessa förhållanden men att 36 § AvtL för jämkning kan användas vid oskäliga löneförhållanden. Direktivet antas inte påverka den svenska lönemodellen i större utsträckning, men visst underställande till EU:s institutioner kan förekomma, vilket i sig kan antas strida mot den svenska modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)