Kan växelkursen ge exporten en skjuts? : En studie om växelkursens påverkan på svensk export

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka om växelkursen har en påverkan på svensk varuexport och om effekten skiljer sig med avseende på varugrupp. För att uppnå syftet används en ARDL-Approach som skattas med hjälp av tidsseriedata från 32 viktiga handelspartners och 10 viktiga varugrupper under perioden januari 1995 till december 2019. Två effekter är i fokus: effekten av en real appreciering/depreciering och effekten av en volatil växelkurs. För den totala varuexporten visas signifikanta resultat för att en depreciering av den svenska kronan med 1 % i genomsnitt ökar varuexporten med 0,192 % på kort sikt och med 0,416 % på lång sikt. Effekten av en volatilitetsökning på 1 % skattas till -0,366 % på kort sikt och till -0,794 % på lång sikt, dock utan statistisk signifikans. På varugruppsnivå tyder resultaten på att olika varor påverkas olika av förändringar i växelkursen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)