Ett bra ledarskap enligt unga vuxna : Erfarenheter och förväntningar på arbetslivet bland millennials

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka millennials erfarenheter av och förväntningar på ledarskap i arbetslivet för att på så vis bidra till den vetenskapliga forskning som finns om vilka krav som ställs på ledarskapsutövning idag samt bidra till förståelsen om vad kompetensutvecklingskurser för ledare bör innehålla. Frågeställningarna var vilka erfarenheter av ledarskap informanterna uppfattar som positiva respektive negativa, vilka förväntningar de har på ledarskap i arbetslivet, samt hur ledarskapet påverkar deras engagemang, motivation, arbetsprestation och lojalitet till arbetsgivaren. I fokus för studien stod fyra deltagare mellan 26 och 34 år. För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med var och en av dessa deltagare. För att förklara resultaten utgick studien ifrån teorier som definierar ledarskap som antingen egenskaper, beteenden eller relation mellan ledare och medarbetare. Resultaten av studien visade att ledarskap enligt informanterna kännetecknas av egenskaper, beteende och relation samtidigt, dock med stor betoning på relationsaspekten. Deltagarna uppgav att ett bra ledarskap framförallt kännetecknas av rak och öppen kommunikation som inkluderar feedback på arbetsprestationen, tydlig förväntansbild från båda håll och ett starkt förtroende. Resultaten är inte menade att generaliseras till att gälla alla millennials, speciellt som studien på grund av tidsaspekten enbart hade fyra deltagare. Studien gav dock en fingervisning av vad ett bra ledarskap för unga kan tänkas innehålla och kan på så vis förhoppningsvis användas för att både utforma vidare forskning och kompetensutvecklingskurser på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)