”Det ligger i generna” - en studie om hur genus konstrueras samt hur genus kan ta form i förskolan

Detta är en C-uppsats från

Författare: Richard Nilsson; [2010]

Nyckelord: Genus; medvetenhet; jämställdhet; kön;

Sammanfattning: Sammanfattning:Huvudsyftet med denna uppsats var att undersöka ett antal pedagogers inställning till genus samt hur de arbetarmed genus och en eventuell genuspedagogik i den vardagliga verksamheten. Under uppsatsen har jag dessutomfördjupat mig i utvald litteratur och forskning kring genusbegreppet och hur jämställdhet och ett arbete kringdetta kan ta form i förskola och skola. En del i mitt syfte är att försöka visa på likheter och skillnader mellanpedagogernas utsagor och vad litteraturen säger.Mina frågeställningar under arbetet har varit:Hur ser genuspedagogiken ut på de olika avdelningarna?Hur anser pedagogerna att genus konstrueras? Hur förhåller sig deras syn till tidigare forskning och teorier?Resultatet av de intervjuer som ligger till grund för resultatdelen visar att ingen av de två berörda avdelningarnaarbetar med konkreta särskilda genusaktiviteter utan försöker att integrera ett jämställt synsätt i vardagen.Samtliga informanter upplever att det genusarbete som ska komma igång på förskolan går lite segt på grund avointresse och ingen riktig gnista hos någon inblandad.Efter att ha tagit del av litteratur och forskning är det min slutsats att en inom arbetslaget gemensam, bredkunskapsgrund kring ämnet genus och hur omedvetna handlingar kan upprätthålla icke jämställda maktstrukturerär viktiga delar för att ett arbete ska kunna startas upp, drivas och utvecklas. Jag upplever att risken för att fastnai en bild där samtliga inom verksamheten tror att densamma är jämställd är överhängande. Det är därför avstörsta vikt att varje avdelning har en tydlig plan för hur kränkningar och andra orsaker till bristande jämställdhetkan motverkas och att dessa tydligt följs upp och utvärderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)