Språket och det kulturella kapitalet : En studie av sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och gymnasieelevers skrivförmåga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och gymnasieelevers skrivförmåga. Undersökningsmaterialet består av sammanlagt 18 texter skrivna av 12 elever från ett yrkesförberedande program samt 6 elever från ett studieförberedande program. Elevernas socioekonomiska bakgrund bestäms utifrån föräldrarnas utbildning och yrke och uttrycks i socioekonomiskt index (SEI).       Texterna i urvalet undersöks genom en kvantitativ och en kvalitativ metod. I den kvantitativa undersökningen undersöks texterna utifrån förutbestämda språkliga variabler såsom textlängd, ordvariation, LIX, ordlängd och meningslängd. Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar inte på något samband mellan de utvalda variablerna och elevernas socioekonomiska bakgrund. Värdet av variablerna varierar stort bland elever med samma SEI.          Metoden för den kvalitativa analysen utgår ifrån en sociokulturell definition av språkförmåga, där texterna undersöks utifrån elevernas förmåga att använda ett självbärande och sändariniterat språk. Resultatet från den kvalitativa undersökningen visar att eleven med högst SEI ger prov på en mer utvecklad språkförmåga än eleven med lägst SEI. På grund av det begränsade urvalet går det inte att dra några slutsatser utifrån detta resultat. Det vore intressant att genomföra fler, liknande kvalitativa analyser på ett större urval. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)