Digitalisering mitt i mångfalden : En kvalitativ studie om hur digitala redskap kan främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Tekniken har utvecklats och ökat under det senaste decenniet. Vi lever idag i ett samhälle där teknologin har en stor påverkan på oss människor. Teknikens effektiva utveckling har bidragit till att människor kan kommunicera på flera olika sätt med hjälp av digitala redskap. Tillexempel kan individer kommunicera med hjälp av läsplattan, telefonen och datorn. Digitalaredskap har allt mer börjat användas i förskolans verksamhet. I förskolan ska redskapet användas i ett pedagogiskt sammanhang och syftet med verktyget är att ge barnen förutsättningar för lärandet. I vår undersökning har vi valt att utgå från den sociokulturella teorin, som grundar sig på att barnen lär sig i samband med andra och att de utvecklas i sociala sammanhang. Syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med att främja flerspråkiga barns lärande med hjälp av digitala teknik men också hur pedagoger förhåller sig till digitala redskap i relation till flerspråkighet och lärande. Vår avsikt är även att undersöka hur pedagogernas kompetenser inom IKT gynnar flerspråkiga barns språkutveckling. För att kunna undersöka på djupet har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden och göra en undersökning i form av intervju. I vår undersökning intervjuades fem yrkesverksamma pedagoger i förskolans verksamhet. Det framkommer i resultatet att digitala redskap är ett effektiv lärverktyg som ger flerspråkiga barn möjligheten att uttrycka sig på flera olika sätt. Det framgår även att digitala redskap och applikationer ger utökade möjligheter för barns lärande. En slutsats kan dras om att verktyget bidrar till nya möjligheter och utmaningar hos barnen, dock måste pedagoger veta hur det ska förhålla sig till digitala redskap för att kunna använda det som ett pedagogiskt lärverktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)