Samordning av konsultdiscipliner i projekteringsskedet : En studie av Projektgaranti AB:s verksamhetssystem

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Detta examensarbete genomfördes för Projektgaranti AB

Syftet med examensarbetet var att granska förutsättningarna för samordning och kommunikation mellan olika konsultdiscipliner inom projekteringsskedet. Vidare utvärderades och granskades de olika projektens utförande i avseende dokumentation i förhållande till rutiner och verksamhetsguidens anvisningar.

Frågeställningarna under denna studie var:

 • Hur är förutsättningarna för samordning och kommunikation mellan de olika konsulterna? Vad är det som styr detta hos Projektgaranti AB?

 • Hur används verksamhetsguidens anvisningar samt rutiner i praktiken vid dokumentation?

  Målet med denna studie var att fastställa förutsättningarna för samordning och kommunikation inom projekteringen och även att se till och bedöma dokumentation; hur den genomförs och om riktlinjer för struktur och innehåll följs

  Vid genomförandet av denna studie tillämpades metoderna: enkätundersökning, stickprovsundersökning, observationer, granskningar och intervjuer

  Studien ledde till i överskådliga resultat kring hur teoretiska riktlinjer följs i praktiken, hur Projektgaranti respektive berörda konsulter upplever samordningen och kommunikationen inom projektering. Tydliga samband gick att utläsa kring vilka områden det fanns förbättringspotential.

  Slutsaser som kan dras från denna studie är ändrade riktlinjer för konsulterna är en nödvändighet för att skapa bättre förutsättningar för samordningen inom projekteringen

  För att förbättra samordningen mellan de olika konsulterna skulle mötesrutinerna kunna ändras till att bli mer nischade och som komplement till samordningsmöten införa rutiner använda programvaran Lync, där konsulterna kan dela skärminformation och följa varandras arbeten i realtid även på distans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)