”Svår skatterättslig fråga” men inte om det rör skatteflykt? - En undersökning om befrielse från skattetillägg på grund av ”svår skatterättslig fråga” och huruvida skatteflykt bör räknas som en sådan eller ej.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Enligt 51 kap. 1§ 2 st p. 1b skatteförfarandelag (2011:1244) framgår att befrielse från skattetillägg kan medges om felaktig eller otillräcklig information i en skattskyldigs deklaration kan antas ha berott på en felbedömning av en regel eller de faktiska förhållandena. Inom denna befrielsegrund inryms även en möjlighet för skattskyldiga att få befrielse från om denne kommit i kontakt med en ”svår skatterättslig fråga”. Om den skattskyldiges felbedömning kan anses ursäktlig bör befrielse i dessa situationer medges. Av lagregelns förarbeten framgår att en ”svår skatterättslig fråga” är för handen om rättsläget är oklart och varken lagstiftning eller praxis ger ett klart besked om vad som är gällande rätt. Även då en fråga kan anses ovanlig i beskattningssammanhang för någon med god kännedom om beskattningsfrågor kan frågan anses vara svår. Det är inte långsökt att anta att skattefrågor som rör lag (1995:575) mot skatteflykt skulle kunna anses vara svåra skatterättsliga frågor med hänsyn till nyss nämnda kriterier. Skatteflyktslagens tillämpning anses vara relativt oförutsebar och den praxis som rör lagen blir ofta föremål för kritik. Inte minst kritiseras praxis på grund av att den sällan anses göra skatteflyktslagens tillämpning tydligare. Ofta finns det skiljaktiga meningar gällande huruvida lagen är tillämplig eller ej i såväl skatterättsnämndens som Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden. I teorin skulle därför skatteflyktsförfaranden kunna anses vara sådana svåra skatterättsliga frågor för vilka befrielse bör medges. Undersökningen av avgöranden från kammarrätten och förvaltningsrätten rörande befrielsegrunden i skatteflyktshänseende visar att befrielse från skattetillägg inte medges i dessa situationer. Även fast skattskyldiga ofta yrkar på att befrielse bör medges på basis av att det rört sig om en svår skatterättslig fråga, berörs detta sällan i domskälen. I de få avgöranden där detta ändå berörs framgår att befrielse från skattetillägg inte kan medges om frågans svårighet kan anses självförvållad genom att den skattskyldige använt ett avancerat skatteupplägg. Inte heller kan befrielse medges om en skattskyldig kan anses ha utnyttjat ett oklart rättsläge till hans eller hennes ekonomiska fördel. Slutsatsen blir därför att skattefrågor som rör skatteflyktslagen utan tvekan är att anse som svåra skatterättsliga frågor dock inte i befrielsehänseende. Det kan argumenteras för att rättssäkerhet och förutsebarhetsskäl talar för att befrielse från skattetillägg bör medges i skatteflyktsfrågor. Resonemanget bakom detta är att skattetillägg inte bör påföras när skatteflyktslagen, vars tillämpning är tämligen oförutsebar, befinns tillämplig. Om detta ändå görs resulterar det i att den skattskyldige blir bestraffad för något som han eller hon inte kunnat förutse. Det kan dock även argumenteras för att skattetillägg i detta hänseende inte borde befrias ifrån av den anledningen att skattetillägget skulle kunna minska incitamentet att vidta skatteflyktsförfaranden. Detta eftersom att ett skattetillägg är mer ekonomiskt kännbart än den neutralisering av beskattningen som skatteflyktslagens tillämpning resulterar i. Om skattetillägg hade kunnat befriats från i skatteflyktsmål hade skattetilläggssystemet riskerat att framstå som orättvist. Kanske främst av de skattskyldiga som påförs ett skattetillägg på grund av misstag eller slarv vid ifyllande av deklarationen. För att bidra till förståelsen för möjligheten till befrielse på grund av svår skatterättslig fråga hade ett avgörande från HFD varit välkommet. Den praxis som finns är relativt gammal och någorlunda spretig. Det som tidigare varit en svår skatterättslig fråga är inte nödvändigtvis svår idag. Inte heller är det långsökt att anta att det uppstått nya svåra skatterättsliga frågor samt dessa kommer att fortsätta att uppstå i takt med att skatterätten utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)