Nervmobilisering som fysioterapeutisk behandling vid karpaltunnelsyndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Karpaltunnelsyndrom är den vanligaste typen av perifera nervinklämningar och orsakas av att medianusnerven blir klämd i karpaltunneln. De symtom som kännetecknar karpaltunnelsyndrom är nattliga domningar och smärta i hand och fingrar.  Syfte: Att undersöka effekt och evidens för nervmobilisering som behandling vid karpaltunnelsyndrom.  Metod: Sökningar genomfördes i databaserna PudMed, PEDro, CINAHL, AMED och Scopus med målet att identifiera randomiserade kontrollerade studier där nervmobilisering som behandling vid karpaltunnelsyndrom undersökts. Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades enligt PEDro och de med hög kvalitet evidensgraderades enligt GRADEstud.  Resultat: Nio studier inkluderades i översikten. I alla studier observerades en positiv effekt av nervmobilisering avseende symtom och/eller funktion och en signifikant skillnad sågs mellan grupperna i 7 av 9 studier. Sex av nio studier hade hög kvalitet och tre hade låg kvalitet enligt PEDro-skalan. Evidensgraderingen visade att nervmobilisering som behandling vid karpaltunnelsyndrom har måttligt hög tillförlitlighet (+++). Små studier med få deltagare resulterade i ett poängs avdrag för bristande precision. Slutsats: Nervmobilisering tycks ge positiva effekter på funktion och symtom vid karpaltunnelsyndrom och har enligt GRADEstud måttligt hög tillförlitlighet. Nervmobilisering kan ge effekt även på lång sikt och kan minska behovet av operation men fler större studier med god kvalitet behövs för att kunna bekräfta detta. Nyckelord: Carpal tunnel syndrome, CTS, neural mobilization, nerve gliding

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)