Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. I takt med den växande befolkning och trycket på bostadsmarknaden blir kampen om markanvändningen allt större och grönytor kan komma att tas i anspråk vid exploateringen av städerna. Minskade andelen grönytor i städerna skulle vara problematiskt då grönska spelar en viktig roll för livskvaliteten i staden. Karlstad stod 2018 inför sin största befolkningstillväxt och har sedan dess fortsatt att växa och för att möta bostadsbehovet har förtätning av staden påbörjats. Uppsatsen syftar där av att undersöka grönskan plats i den växande staden, i detta fall i utbyggnationen av Karlstad. Undersökningen visar att Karlstad kommun har arbetat fram strategier för förtätning och grönstruktur som ska utgöra grund för prioritering i planeringen av utbyggnationen i staden. I kommunen ses inte behovet av park- och grönområden och behovet av att förtäta staden som motsättningar i stadsutvecklingen, utan båda behövs för att skapa höga livskvaliteter i staden. Efter granskning av statistik och kommunala styrdokument framkom det att grönytorna har minskat på bekostnad av förtätningen och prioritering tycks ligga i att förtäta staden och grönskans plats kan komma att fortsätta minska i vidare utbyggnation av staden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)