Duscha barnen med ord : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de arbetar med barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studien undersöker hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och med metoden semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur förskollärarna beskriver att de arbetar med miljön för att främja barns språkutveckling samt vad förskollärarna beskriver är betydelsefullt i deras roll för att utveckla barns språk. Det sociokulturella perspektivet har använts som teoretisk utgångspunkt i studien och resultatet visar att miljön, val av material och förskollärarnas roll är betydelsefullt i arbetet med barns språkutveckling där benämna ord, TAKK-tecken och högläsning ses som viktigt. Slutsatsen är att förskollärarna arbetar med att skapa miljöer som ger barnen möjlighet att samtala och samspela i. Val av material och gruppindelningar är viktiga faktorer i deras arbete för att utmana och stötta barns språk. Förskollärarna är medvetna om att de har en betydelsefull roll i barns språkutveckling och ses som språkliga förebilder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)