Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Titel Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende? Nivå C- uppsats, 15 hp Författare Anna Krönlein och Tova Persson  Handledare Svante Andersson Examinator Klaus Solberg Söilen  Termin VT 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå varför konsumenter attraheras till olika färger på den visuella designen på en etikett vid köp av öl. Vi vill skapa en förståelse vilka färger som attraherar olika kön, samt unga och äldre konsumenter, det vill säga mer eller mindre benägna att köpa ölet beroende på etikettens färg på den visuella design. Genom att undersöka varför konsumenter attraheras av olika färger i en etikett kommer vi eventuellt upptäcka utmärkande drag hos konsumenter som är benägna till en viss typ av färg på etikettens visuella design.  Teoretiska referensramen: Uppsatsen är fördelad och baserad på teori inom sex områden. I början presenteras etiketten primära uppgift. Den följs upp med etikettens element, färgens roll i marknadsföringskommunikationen, etiketten som marknadsföringsverktyg, etiketten som varumärkesbyggande, samt konsumentbeteende. Metod: För att undersöka våra forskningsfrågor utförde vi en kvantitativ studie med 520 respondenter jämt fördelade mellan kön och åldrarna 20-30 år och 50-60 år.  Empiri: Det empiriska underlaget i uppsatsen är insamlat genom en enkätundersökning med svar från 520 respondenter. Resultatet presenteras i tabeller och diagram. Materialet har analyserats, samt diskuterats med koppling till vår teoretiska referensram. Diskussion och slutsats: Resultatet av vår studie visar på att konsumenters färgpreferenser skiljer sig vid ett köp av öl. Vilka färger konsumenten attraheras av skiljer mellan ålder och kön. Utfallet av denna studie visar på skillnader mellan olika kundsegment, såsom inkomst och sysselsättning. Undersökningen påvisar att etikettens färg och visuella design har en stor påverkan på konsumenters köpbeteende. Nyckelord: Etikettens visuella design, etikettens färg påverkan, öletiketter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)