Matematik, språk och kommunikation. En studie om pedagogers och lärares användning av ett matematiskt språk.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Jessica Berntsson; Jenny Ganebratt; [2009]

Nyckelord: Matematik; matematiskt spr;

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka pedagoger och lärares användning av ett matematiskt språk ilärandesituationer med barn i åldrarna 4 till 8 år. Vi har valt att utgå från socialkonstruktivismen, vilken är enlärandeteori som menar att människan konstruerar sin egen kunskap med hjälp av det talade eller det skrivnaspråket.Vi har genomfört observationer av och intervjuer med 5 pedagoger och lärare som arbetar i förskola,förskoleklass och grundskolans första år. Vi har även undersökt vad tidigare forskning säger om vårtproblemområde. Syftet med observationerna och intervjuerna var att få reda på vad pedagogerna och lärarnaanser om användandet av ett matematiskt språk och om, och i så fall hur, de arbetar med det matematiskaspråket. Med hjälp av den tidigare forskningen undersökte vi även vad användandet av det matematiska språkethar för betydelse för barns och elevers grundläggande matematiska förståelse.Efter att ha analyserat vårt resultat såg vi att samtliga pedagoger och lärare ansåg att användandet av ettmatematiskt språk var av betydelse för elevernas lärande. Alla arbetade med begreppsbildning på ett eller annatsätt och ansåg sig vara medvetna om sitt språkval, men i olika grad. Litteraturen vi har läst pekar i de flesta fallpå att användandet av matematiska termer och begrepp, är av stor vikt för eleverna då matematiken är ett ämnesom kräver detta för full förståelse. Som lärare har vi en viktig roll, då vi ska hjälpa barnen att tillägna sig dessanödvändiga begrepp. Vi måste utgå från eleverna och lägga undervisningen på den nivå eleverna befinner sig,men vi får inte glömma att vi har ett uppdrag att hjälpa dem vidare i sin kunskapsutveckling.O=

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)