Rätt byggnad på rätt plats : Fysisk planer för mindre kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Vid fysisk planering förekommer ofta omständigheter under planeringens gång. Området Sköldstavägen beläget i Alvesta är idag en produktionsskog men ska bebyggas med bostäder. Med detta område följer tre omständigheter. Våtmark, närliggande arkitektoniska aspekter och buller från kommande verksamheter i närheten av platsen. Målet med arbetet var att ta fram ett passande gestaltningsförslag med lösningar för omständigheterna. Med hjälp av fakta och litteratur samt intervjuer med inblandade och kunniga personer ta reda på hur omständigheterna ska tas an. Likaså ta reda på vad som gör ett bostadsområde attraktivt.Resultatet visade att det finns sätt att gå till väga för att lösa omständigheterna. Detta har sammanställts i ett gestaltningsförslag över området. Likaså resulterade fakta och intervjuer i vikten av grönska i bostadsområden, som även det tagit stor del i gestaltningsresultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)