Egenvårdens förutsättningar : Hinder och stöd vid diabetes mellitus typ 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 ökar globalt, den klassas som nästa epidemi. Orsakerna till epidemin beror på flera komplexa faktorer, vilket kräver insatser från varje nivå i samhället. Tillvägagångssätt för egenvård av diabetes mellitus typ 2 är i form av kost- och motionsrekommendationer med stöd av sjuksköterska, vilket rekommenderas av nationella riktlinjer. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva erfarenheter av stöd vid egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2. Metod: En induktiv ansats användes med tio stycken kvalitativa artiklar och dessa analyserades genom Fribergs analysmodell. Resultat: Två huvudrubriker hittades; “Socialt stöd” samt “Hinder för stöd” och det urskildes även fem underrubriker. Sjukdomens påverkan på livsbild och livsmiljö medförde att deltagare främst upplevde hinder för sin egenvård. Efterfrågan av adekvat stöd var framträdande. Slutsats: Krav på personcentrerad vård och omformning av nuvarande omvårdnadssystem för bättre uppmuntran och möjlighet till egenvård är primärt. Flera hinder för stöd identifierades och vidareutveckling av dessa anses vara högst relevanta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)