Kejsarsnitt : Komplikationer, riskfaktorer och kvinnors upplevelser - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Kejsarsnitt, en kirurgisk metod då barnet blir förlöst via ett snitt i bukväggen, medför risker vare sig det är elektivt eller akut. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienten postoperativt blir central för att främja egenvård och stärka patientens delaktighet.  Syfte: Att undersöka vilka komplikationer som uppstår, hur många som drabbas av dessa samt att kartlägga eventuella riskfaktorer för komplikationer hos kvinnorna som genomgått kejsarsnitt. Studien syftar också till att undersöka vilken upplevelse dessa kvinnor har angående proceduren pre-, intra - och postoperativt. Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design. Sökningen skedde på databaserna Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU), Cochrane, Cinahl, PsychINFO och Pubmed. Sammanlagt 15 artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning. Resultat: Risken för att få en postoperativ komplikation, exempelvis sårinfektion, var liten. Förekomsten var cirka 10 %, men detta varierade kraftigt mellan artiklarna. Risken var dock större vid högt BMI, tobaksanvändning, högre ålder och hypertoni. Smärta var den mest frekvent förekommande komplikationen. För kvinnorna var det viktigt att vara välinformerade och att känna sig inkluderade under proceduren. Slutsats: Kvinnornas upplevelse av kejsarsnitten var främst förknippad med tiden innan kejsarsnittet. Rädslan för smärtan preoperativt var problematisk för kvinnorna som genomgick kejsarsnitt. Majoriteten av de postoperativa komplikationerna var smärta och sårinfektioner. Att ge patienten trygghet och strategier för coping inför kejsarsnittet var det som efterfrågas för att stärka patientens delaktighet och autonomi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)