Ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld i prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Våldssituationer mot ambulanspersonal har under de senare åren ökat och blivit ett omdebatterat ämne i media. Dagligen skrivs det om hur våldet i samhället ökar och det i sin tur leder till att personal riskerar att själva bli utsatta för hot och våld. Då våldet ökat i samhället, behövs resurser för att möjliggöra skydd för personal Syftet: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld i prehospital vårdmiljö. Metod: Studien har utförts som en integrerad allmän litteraturöversikt. Totalt inkluderades 15 stycken vetenskapliga artiklar som var både kvantitativa, kvalitativa och med mixad metod. En integrerad dataanalys gjordes av resultatet som sedan redovisades i kategorier och underkategorier. Resultat: Ur dataanalysen framkom fyra kategorier och nio underkategorier. De fyra kategorierna var: Förekommande typer av våld, Faktorer som leder till hot och våld, Effekter av hot och våld och Förebyggande av hot och våld. Resultatet visade att den vanligaste typen av våld som ambulanspersonalen fått erfara var verbalt våld följt av fysiskt våld och sexuella trakasserier. Kvinnlig personal fick erfara mer hot och våld än manlig personal. Det visade sig att ambulanspersonalen i liten utsträckning anmälde händelsen. De upplevde inte heller att de fick tillräckligt med stöd från sin arbetsgivare eller utbildning inom området. Orsaker till att ambulanspersonal fick erfara hot och våld varierade, men en vanligt förekommande anledning var att gärningsmannen var medvetandepåverkad. Den psykiska och fysiska hälsan påverkades hos personalen som utsattes för hot och våld. Slutsats: Hot och våld mot ambulanspersonal är ett ökat problem. Det påverkar inte bara patientsäkerheten utan även ambulanspersonalens fysiska och psykiska hälsa. På grund av det ökade problemet av hot och våld och dess konsekvenser, är det av stor vikt att det arbetas fortlöpande med preventivt arbete samt utbildning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)