Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteratursammanställning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är i dagens samhälle en av de vanligaste diagnoserna. Diagnosen är en följd av ohälsosamma vanor som kan leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Diabetes typ 2 kan man till skillnad från diabetes typ 1 bli frisk från genom en livsstilsförändring. Att leva med diagnosen kan orsaka känslor som oro och rädsla, sjuksköterskan har därmed en stor roll genom att ge ett gott stöd till patienten genom sjukdomens toppar och dalar. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Metod: Studien är en kvalitativ litteratursammanställning Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman och 3 subteman; (1) Svårigheter för förändring (Att ändra kosten, Hinder vid fysisk aktivitet, Förnekelse av sjukdom), temat berör olika faktorer som av personer kan upplevas som svårigheter till att genomföra en livsstilsförändring. (2) En inre kamp (Att känna oro, Att känna skuld och skam, Känna hopp för framtiden), temat berör de olika känslorna som kan uppstå när man lever med diabetes typ 2. Slutsatser: Att få diabetes typ 2 innebär att man är i behov av en livsstilsförändring, en förändring som kräver ett gott stöd från både sjuksköterskan och anhöriga. Att genomgå en förändring kan leda till upplevelse av olika känslor. Sjuksköterskans roll är därmed viktig för att stödja och vara lyhörd för patientens livsvärld vilket kan leda till lindrat lidande och upplevelse av hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)