Tillbakablickar på två män som heter Ove : Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs olika i de olika medierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)